Podstawy prawne

2020-11-10 11:22

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych i jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), podległą ministrowi właściwemu do spraw energii.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846) (rozmiar: 338,08 kB)

zmienionej art. 27 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (rozmiar: 469,46 kB)

zmienionej art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) (rozmiar: 1,62 MB)

zmienionej art. 22 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) (rozmiar: 956,12 kB)

ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) (rozmiar: 1,45 MB)

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych zostały określone w:

statucie Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 18) (rozmiar: 731,47 kB)

zmienionym zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Klim. z 2020 r. poz. 29) (rozmiar: 283,81 kB)

zmienionym zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Klim. z 2020 r. poz. 49) (rozmiar: 306,46 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Anna Grabińska, 09 października 2017 00:00
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius, 13 sierpnia 2015 12:29
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 10 listopada 2020 11:22

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP