[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 39/Z/BIL/07/20

31.07.2020, 14:01

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Zespołu Technicznego w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Kamienicy Królewskiej
ul. Sosnowa 2,
83-342 Kamienica Królewska

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – umowa na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Główne obowiązki:

 1. Zapewnienie ciągłości prawidłowej i bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń.
 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli, maszyn, urządzeń oraz instalacji technicznych i wyposażenia magazynowego.
 3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych i wyposażenia magazynowego.
 4. Zapewnienie prawidłowości i terminowości prowadzenia remontów i napraw.
 5. Nadzór nad gospodarką energetyczną, wodno-kanalizacyjną oraz eksploatacją urządzeń i instalacji technicznych.
 6. Zapewnienie dostaw materiałów, narzędzi, części zamiennych oraz odpowiedzialność za rozliczenie materiałów zużytych do remontów, konserwacji i bieżącej eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu transportowo-przeładunkowego oraz budynków i budowli.
 7. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na realizację dostaw i usług oraz robót remontowo-modernizacyjnych i inwestycyjnych, objętych zamówieniami publicznymi realizowanymi na rzecz Składnicy.
 8. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 9. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-inwestycyjnej i ruchowej.
 10. Organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom Składnicy Agencji oraz przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie.
 11. Nadzór nad utrzymaniem warunków BHP i przestrzeganiem przepisów BHP i Ppoż. przez podległych pracowników.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy / doświadczenie zawodowego na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
 4. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska.
 5. Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 7. Znajomość komputera w zakresie obsługi oprogramowania biurowego.
 8. Umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, zdolności organizacyjne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
 2. Umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych.
 3. Posiadanie uprawnień budowlanych, elektroenergetycznych.
 4. Znajomość obsługi oprogramowania kosztorysowego.
 5. Znajomość obsługi systemów klasy ERP.
 6. Znajomość Kodeksu Pracy na poziomie podstawowym.
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 8. Ukończone kursy w zakresie przepisów BHP i Ppoż., zarządzania nieruchomościami, ADR.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 39/Z/BIL/07/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, , której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (31.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych