[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 46/Z/BIL/10/19

05.11.2019, 14:14

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  Starszy Specjalista w Dziale Logistyki w Biurze Infrastruktury i Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie ewidencji samochodów służbowych, sporządzanie dokumentacji i raportów dotyczących eksploatacji oraz sprawowanie stałego nadzoru nad wykorzystaniem ww. pojazdów.
 2. Przygotowywanie projektów umów.
 3. Prowadzenie kontroli funkcjonalnej dokumentów związanych z transportem samochodowym.
 4. Sporządzanie dokumentacji opisującej procesy realizowane w Dziale Logistyki.
 5. Opracowywanie projektów planu finansowego dotyczących zakupów materiałów i usług.
 6. Sporządzanie wniosków o wydatkowanie środków finansowych na zakup materiałów i usług oraz realizacja tych zakupów.
 7. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Staż pracy: wykształcenie średnie - udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy; wykształcenie wyższe - udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy.
 3. Znajomość podstawowych zasad związanych z zarządzaniem flotą samochodową.
 4. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.
 5. Podstawowa znajomość Kodeksu Pracy i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
 7. Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
 8. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 11. Zainteresowanie logistyką/transportem.
 12. Odporność na pracę w sytuacjach wywołujących stres.
 13. Zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, dyspozycyjność, inicjatywa i dynamizm w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 1. Udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej.
 2. Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi.
 3. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy,
  a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane  oświadczenie (rozmiar: 31 kB) oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,
XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 46/Z/BIL/10/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (05.11.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.11.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.11.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych