Polityka Jakości i Antykorupcyjna

03.06.2019, 14:38

Warszawa, 1 czerwca 2019 r.

Polityka Jakości i Antykorupcyjna
Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi rezerwami Państwa i zapasami agencyjnymi oraz nadzorowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, a także za zapewnienie dyspozycyjności swoich struktur do działania w trybie natychmiastowego reagowania, niesienia pomocy społeczeństwu oraz wsparcia gospodarki w sytuacjach kryzysowych.

Agencja dba o tworzenie, utrzymywanie i zapewnienie dostępności rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych. Agencja jest odpowiedzialna za skuteczne nadzorowanie systemu zapasów obowiązkowych paliw tworzonych i utrzymywanych przez przedsiębiorców sektora naftowego.

W celu potwierdzenia, że Agencja eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania zjawisk korupcyjnych, oraz że rozwiązania te nadzoruje i doskonali, wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. System jest zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 oraz uwzględnia politykę państwa w obszarze przeciwdziałania korupcji, w szczególności w zakresie postanowień Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, wprowadzonego uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz.12).

Agencja ustanowiła cele jakości wynikające ze Strategii działania Agencji Rezerw Materiałowych w latach 2012-2022 realizowane poprzez:

  1. Zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w tym systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
  2. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem.
  3. Zapewnienie właściwych procesów komunikacji wewnątrz Agencji i w kontaktach zewnętrznych.
  4. Prawidłowe określenie i spełnienie wymagań podmiotów uczestniczących w procesach.
  5. Stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, pozwalające na realizację zadań na najwyższym poziomie.
  6. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.
  7. Stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania.
  8. Podejmowanie właściwych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń korupcyjnych.

Pracownicy Agencji są świadomi istotności wykonywanych zadań, z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę oraz są zobowiązani do przestrzegania Zasad Etyki i obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak również wewnętrznego, wyciągane będą stosowne konsekwencje.

Najwyższe kierownictwo Agencji deklaruje osobiste zaangażowanie w przeciwdziałanie zjawiskom korupcji oraz nadzór nad stosowaniem Polityki, poprzez okresowe przeglądy, aktualizację i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podejmowanie działań doskonalących. Najwyższe kierownictwo wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu stałe podnoszenie jakości wykonywanych zadań oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych.

Janusz Turek
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Tomasz Pośnik (29.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.06.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP