Zasady naboru Kandydatów do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

16.04.2019, 14:41

Zasady naboru kandydatów do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji Rezerw Materiałowych reguluje ustawa z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Procedura naboru ma charakter otwarty i konkurencyjny.

Informacje o wolnych stanowiskach pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej ARM oraz w siedzibie Agencji i jednostce terenowej, której nabór dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrali ARM lub przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie, wraz z opisanym numerem ogłoszenia, którego oferta dotyczy. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Agencji. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane są jedynie aplikacje złożone na konkretne publikowane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Nie należy składać w ofercie żadnych oryginałów dokumentów (np. świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów). ARM nie ponosi odpowiedzialności za oryginały tych dokumentów.

Proces naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji składa się z dwóch etapów:

  1. weryfikacja dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
  2. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej ARM oraz w siedzibie Agencji. Spośród wszystkich kandydatów spełniających wymagania formalne zostaną wytypowane osoby, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. ARM kontaktuje się z wybranymi kandydatami w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru publikuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ARM w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata lub gdy Prezes podjął decyzję o unieważnieniu naboru.

Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie.

ARM nie prowadzi bazy danych kandydatów do pracy.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (16.04.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (16.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.04.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych