Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 12/Z/BIL/03/19

11.03.2019, 09:57

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Pracownik gospodarczy w Magazynie Zamiejscowym w Rucianem-Nidzie

miejsce wykonywania pracy:

Magazyn Zamiejscowy w Rucianem-Nidzie
ul. Wrzosowa 1
12-220 Ruciane - Nida

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – umowa na czas określony

Główne obowiązki

 1. Wykonywanie prac gospodarczych, utrzymanie czystości, ładu i porządku w pomieszczeniach budynków i na terenie Magazynu Zamiejscowego.
 2. Codzienne usuwanie odpadów stałych.
 3. Codzienne sprzątanie korytarzy, węzłów sanitarnych i innych urządzeń.
 4. Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w nadzorowanych urządzeniach.
 5. Wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Magazynu Zamiejscowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie podstawowe.
 2. Umiejętność realizowania drobnych napraw i usuwania drobnych usterek technicznych.
 3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych.
 4. Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z utrzymaniem ładu
  i porządku w obiektach.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 12/Z/BIL/03/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 12/Z/BIL/03/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (11.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (11.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.03.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty