Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

2020-03-19 12:42

Agencja Rezerw Materiałowych utworzona została na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), podległą ministrowi właściwemu do spraw energii.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846) (rozmiar: 338,08 kB)

zmienionej art. 27 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (rozmiar: 469.46 kB)

ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) (rozmiar: 1,45 MB)

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych zostały określone w:

statucie Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 18) (rozmiar: 731.47 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Anna Grabińska, 9 października 2017 00:00
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius, 13 sierpnia 2015 12:29
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 19 marca 2020 12:42

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oświadczenie Agencji Rezerw Materiałowych

2020-04-06 15:08

OŚWIADCZENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

 • Jednym z głównych zadań ARM jest utrzymywanie rezerw strategicznych,
  w tym ich przechowywanie, wymiana oraz przeprowadzanie konserwacji.
 • Rezerwy strategiczne są udostępniane nieodpłatnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
 • ARM nie prowadziła sprzedaży masek medycznych w okresie wystąpienia zagrożenia koronawirusem.
  • Celem działań prowadzonych przez Agencję było zabezpieczenie odpowiedniej ilości najwyższej jakości masek stanowiących rezerwę strategiczną.
 • W 2019 r. ARM zakupiła nowe maski w ilości przewyższającej ilość dotychczas posiadanych masek.
  • Były one dostarczane sukcesywnie od kwietnia do grudnia ub. roku.
 • Zakup nowych masek wynikał z konieczności zastąpienia dotychczasowych, znajdujących się w rezerwie ARM.
  • Maski neoprenowe Panoramsque typ 1710395 wyprodukowane w 2006 r. mają okres trwałości 15 lat, pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów głównych u producenta.
  • Ostatni taki przegląd wykonany był na przełomie roku 2012/2013. Kolejny należało wykonać w roku 2020. Bez jego dokonania maski nie należy używać.
 • W 2019 r. ARM zwróciła się do producenta starych masek w celu wykonania przeglądu. Został on wyceniony na ponad 3 mln złotych, a czas realizacji usługi miał wynosić kilka miesięcy.
 • Wykonanie przeglądu nie wpłynęłoby na wydłużenie okresu trwałości masek określonego przez producenta (data upływu okresu trwałości 2020/2021).
 • ARM zarekomendowała ministrowi nadzorującemu (wówczas Minister Energii) zakup nowych masek pełnotwarzowych wykonanych w najnowszej technologii (niewymagających kosztownych przeglądów) i zdjęcie ze stanu starych masek.
 • Pierwsze partie nowych masek dotarły do kraju na długo przed wystąpieniem przypadków zarażenia koronawirusem - dostawa masek była sukcesywnie realizowana od kwietnia 2019 r.
 • Stare maski zostały wystawione na sprzedaż w październiku 2019 r, a więc przed wybuchem epidemii koronawirusa w Chinach.
  • W opisie sprzedawanego produktu zawarta była informacja o konieczności wykonania przeglądu, co umożliwiało dalsze bezpieczne użytkowanie masek do końca okresu ich trwałości.
 • Zainteresowanie kupujących było niewielkie. Postępowanie zostało powtórzone na początku 2020 r.
Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Dariusz Zawadka, 6 kwietnia 2020 00:00
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski, 6 kwietnia 2020 15:08
Ostatnia publikacja: Piotr Klimowski, 6 kwietnia 2020 15:08

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty