Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 55/Z/BIL/08/18

2018-08-22 13:17:07

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-09-05 15:30:03
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - przedłużony termin składania aplikacji

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Maszynista urządzeń przeładunkowych i układających w Zespole Magazynowania Towarów w Składnicy ARM w Zalesiu

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Zalesiu
Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4
32-310 Klucze

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów.
 2. Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 4. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych (zgodnie z zakresem obowiązków).
 5. Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i budowli.
 6. Wymiana prac związanych z ochroną środowiska i gospodarką leśną.
 7. Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie Składnicy.
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 5. Ukończony kurs obsługi wózków widłowych.
 6. Ukończony kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie techniczne.
 2. Doświadczenie w zakresie obsługi magazynowej.
 3. Udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w obiektach magazynowych.
 4. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu techniki.
 5. Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego II WJO.
 6. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania magazynowego.
 7. Umiejętność wykonywania podstawowych prac budowlanych (roboty malarskie, tynkarskie).
 8. Ukończony kurs obsługi pił spalinowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 4. Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu obsługi wózków widłowych.
 5. Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 55/Z/BIL/08/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 5 września 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 55/Z/BIL/08/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dominika Hinzmann (06.08.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.08.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (22.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty