Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 38/Z/BIL/05/18

2018-05-17 12:07:44

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-31 15:31:08
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Pracownik gospodarczy W Dziale Utrzymania Infrastruktury w Biurze Infrastruktury i Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Utrzymywanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Codzienne sprzątanie pokoi biurowych, korytarzy, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych oraz węzłów sanitarnych.
 3. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zadań zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Biura.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Wiedza oraz praktyczna umiejętność dotycząca stosowania środków i detergentów służących do utrzymania czystości.
 4. Znajomość zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac porządkowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z utrzymaniem ładu i porządku w obiektach.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 38/Z/BIL/05/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 maja 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 38/Z/BIL/05/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (17.05.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (17.05.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.05.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty