Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 37/Z/BIL/05/18

2018-05-17 10:52:16

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-31 15:31:08
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Specjalista w Stanowisku ds. Kancelaryjno-Biurowych w Biurze Infrastruktury i Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oraz rozdysponowywaniem wpływającej i wypływającej z komórki organizacyjnej korespondencji.
 2. Zapewnienie zaopatrzenia komórki organizacyjnej w materiały biurowe.
 3. Ewidencjonowanie tworzonych w komórce organizacyjnej dokumentów wewnętrznych.
 4. Obsługa spotkań roboczych i narad wewnętrznych w ramach działalności komórki organizacyjnej.
 5. Przekazywanie do archiwum zakładowego Agencji akt spraw załatwionych.
 6. Przekazywanie korespondencji wewnętrznej do poszczególnych komórek organizacyjnych w Agencji.
 7. Przygotowywanie zbiorczych informacji o działalności komórki organizacyjnej na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne Działy i Stanowiska Samodzielne.
 8. Monitorowanie terminowości załatwiania spraw przez pracowników poszczególnych działów i Stanowisk Samodzielnych.
 9. Systematyczne informowanie Dyrektora komórki organizacyjnej o wykazie spraw niezałatwionych.
 10. Realizowanie innych czynności związanych z obsługą sekretariatu Biura oraz czynności zleconych przez przełożonego wynikających z zadań przypisanych komórce lub jednostce organizacyjnej.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Staż pracy: co najmniej trzy lata przy wykształceniu średnim; dwa lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu sporządzania i obiegu korespondencji.
 4. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.
 5. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 6. Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
 7. Znajomość na poziomie podstawowym Kodeksu pracy.
 8. Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 10. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 11. Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
 12. Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
 13. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 14. Odporność na pracę w sytuacjach wywołujących stres.
 15. Zdolności organizacyjne.
 16. Wysoka kultura osobista.
 17. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 18. Umiejętność pracy w zespole.
 19. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, dyspozycyjność.
 20. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 21. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się poszerzonej procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe (administracja, prawo, ekonomia).
 2. Udokumentowane co najmniej trzy lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej.
 3. Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 37/Z/BIL/05/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 21,5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 maja 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 37/Z/BIL/05/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (17.05.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (17.05.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.05.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty