Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 34/Z/BIL/04/18

2018-04-23 13:16:49

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-07 15:33:57
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Portier w Magazynie Zamiejscowym w Giżycku

miejsce wykonywania pracy:

Magazyn Zamiejscowy w Giżycku
ul. Chopina 1
11-500 Giżycko

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Dozór i ochrona mienia Magazynu Zamiejscowego oraz dozór nad technicznymi systemami zabezpieczeń, ogrodzenia terenu i bram wjazdowych, w szczególności poprzez:
  • kontrolowanie ruchu osobowego,
  • kontrolowanie ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Magazynu Zamiejscowego,
  • kontrolowanie ruchu materiałowego i dokumentów przewozowych,
  • patrolowanie obszaru chronionego,
  • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń magazynowych i biurowych,
  • prowadzenie dokumentacji poprzez wpisy w dzienniku wydarzeń, książce wydania i przyjęcia kluczy, dzienniku zmiany, książce ruchu osobowego, książce ruchu pojazdów, wypisywanie przepustek jednorazowych.
 2. Podejmowanie niezbędnych interwencji i działań w razie stwierdzenia naruszenia porządku lub zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz mienia, w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia.
 3. Utrzymywanie porządku na terenie Magazynu Zamiejscowego.
 4. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z działalnością i funkcjonowaniem Składnicy oraz Magazynu Zamiejscowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie podstawowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie zawodowe / średnie.
 2. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z ochroną mienia.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 34/Z/BIL/04/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 maja 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 34/Z/BIL/04/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (23.04.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (23.04.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (23.04.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty