Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna

2018-01-04 13:38:40

Warszawa, 03.01.2018 r.

Polityka Jakości i Antykorupcyjna
Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi rezerwami Państwa i zapasami agencyjnymi oraz nadzorowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, a także za zapewnienie dyspozycyjności swoich struktur do działania w trybie natychmiastowego reagowania, niesienia pomocy społeczeństwu oraz wsparcia gospodarki w sytuacjach kryzysowych.

Agencja dba o tworzenie, utrzymywanie i zapewnienie dostępności rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych. Agencja jest odpowiedzialna za skuteczne nadzorowanie systemu zapasów obowiązkowych paliw tworzonych i utrzymywanych przez przedsiębiorców sektora naftowego.

W celu potwierdzenia, że Agencja eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania zjawisk korupcyjnych, oraz że rozwiązania te nadzoruje i doskonali, wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. System jest zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 oraz uwzględnia politykę państwa w obszarze przeciwdziałania korupcji, w szczególności w zakresie postanowień Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, wprowadzonego uchwałą nr 3 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r (M.P. poz. 299).

Agencja ustanowiła cele jakości wynikające ze Strategii działania Agencji Rezerw Materiałowych w latach 2012-2022 realizowane poprzez:

  1. zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w tym systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
  2. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem;
  3. zapewnienie właściwych procesów komunikacji wewnątrz Agencji i w kontaktach zewnętrznych;
  4. prawidłowe określenie i spełnienie wymagań podmiotów uczestniczących w procesach;
  5. stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, pozwalające na realizację zadań na najwyższym poziomie;
  6. monitorowanie i ciągłe doskonalenie realizowanych procesów;
  7. stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania;
  8. podejmowanie właściwych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń korupcyjnych.

Pracownicy Agencji są świadomi istotności wykonywanych zadań, z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę oraz są zobowiązani do przestrzegania Zasad Etyki i obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak również wewnętrznego, wyciągane będą stosowne konsekwencje.

Najwyższe kierownictwo Agencji deklaruje osobiste zaangażowanie w przeciwdziałanie zjawiskom korupcji oraz nadzór nad stosowaniem Polityki, poprzez okresowe przeglądy, aktualizację i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podejmowanie działań doskonalących. Najwyższe kierownictwo wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu stałe podnoszenie jakości wykonywanych zadań oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych.

Prezes
Agencji Rezerw Materiałowych
Janusz Turek

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (04.08.2011)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty