Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna

2015-08-28 11:04:17

Warszawa, 25.05.2015

Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna

Agencji Rezerw Materiałowych 

 

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi rezerwami Państwa
i zapasami agencyjnymi oraz nadzorowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, a także za zapewnienie dyspozycyjności swoich struktur do działania w trybie natychmiastowego reagowania, niesienia pomocy społeczeństwu oraz wsparcia gospodarki w sytuacjach kryzysowych.

Agencja dba o tworzenie, utrzymywanie i zapewnienie dostępności rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych. Agencja jest odpowiedzialna za skuteczne nadzorowanie systemu zapasów obowiązkowych paliw tworzonych
i utrzymywanych przez przedsiębiorców sektora naftowego.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu realizowanych zadań, rozumianych jako działanie skuteczne, zgodne
z oczekiwaniami stron zainteresowanych i przepisami prawa Agencja wdrożyła system zarządzania jakością zgodny
z normą PN-EN ISO 9001:2009.

W celu potwierdzenia, że Agencja eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania zjawisk korupcyjnych, oraz że rozwiązania te nadzoruje i doskonali, wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. System jest zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 oraz uwzględnia politykę państwa w obszarze przeciwdziałania korupcji, w szczególności w zakresie postanowień Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, wprowadzonego uchwałą nr 3 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r (M.P. poz. 299).

Agencja ustanowiła cele jakości wynikające ze Strategii działania Agencji Rezerw Materiałowych w latach 2012-2022 realizowane poprzez:

  1. Zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w tym systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
  2. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem.
  3. Zapewnienie właściwych procesów komunikacji wewnątrz Agencji i w kontaktach zewnętrznych.
  4. Prawidłowe określenie i spełnienie wymagań podmiotów uczestniczących w procesach.
  5. Stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, pozwalające na realizację zadań na najwyższym poziomie.
  6. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.
  7. Stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania.
  8. Podejmowanie właściwych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń korupcyjnych.

Pracownicy Agencji są świadomi istotności wykonywanych zadań, z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę oraz są zobowiązani do przestrzegania Zasad Etyki i obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak również wewnętrznego, wyciągane będą stosowne konsekwencje.

Kierownictwo Agencji deklaruje osobiste zaangażowanie w przeciwdziałanie zjawiskom korupcji oraz nadzór nad stosowaniem Polityki, poprzez okresowe przeglądy, aktualizację i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podejmowanie działań doskonalących. Kierownictwo wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu stałe podnoszenie jakości wykonywanych zadań oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych.

 

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych

Janusz Turek

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (04.08.2011)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (28.08.2015)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty