Biuletyn Informacji Publicznej

Misja Agencji Rezerw Materiałowych

Wspieramy ludność, gospodarkę i państwo w sytuacjach kryzysowych

Podstawy prawne

2016-11-29 15:21

Agencja Rezerw Materiałowych utworzona została na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), podległą ministrowi właściwemu do spraw energii.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635) (rozmiar: 147.61 kB)

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899) (rozmiar: 600,92 kB)

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych zostały określone w:

Dokument Adobe Acrobat statucie Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2015 r. poz. 5) (rozmiar: 334.66 kB)

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Anna Grabińska
Udostępnił: Anna Grabińska

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty