Biuletyn Informacji Publicznej

Misja Agencji Rezerw Materiałowych

Wspieramy ludność, gospodarkę i państwo w sytuacjach kryzysowych

Podstawy prawne

2016-10-10 11:55

Agencja Rezerw Materiałowych utworzona została na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), podległą ministrowi właściwemu do spraw energii.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635) (rozmiar: 147.61 kB)

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach  postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) (rozmiar: 486.42 kB)

zmienionej art. 12 Dokument Adobe Acrobat ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266) (rozmiar: 745,83 kB) 

zmienionej art. 35 Dokument Adobe Acrobat ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) (rozmiar: 787,34 kB) 

zmienionej art. 4 Dokument Adobe Acrobat ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) (rozmiar: 742,31 kB)

zmienionej art. 10 Dokument Adobe Acrobat ustawy z dnia 2 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165) (rozmiar: 877,26 kB)

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych zostały określone w:

Dokument Adobe Acrobat statucie Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2015 r. poz. 5) (rozmiar: 334.66 kB)

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Anna Grabińska
Udostępnił: Piotr Klimowski

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty